Species list

1 species found
Scientific name Common name Features Vegetation type(s)
Gymnosporia buxifolia Elgin Shale Fynbos Peninsula Shale Renosterveld

Gymnosporia buxifolia