Erepsia anceps

Scientific name

Erepsia anceps

Common name(s)

Features

Vegetation types

Genus

Erepsia

Family

Mesembryanthemaceae